Contenu principale

"Heeft u de verkoopovereenkomst al ondertekend ?"

Een handtekening plaatsen op een contract is niet iets waarbij men over één nacht ijs moet gaan. Dit geldt des te meer wanneer het gaat om de aankoop van een onroerend goed... De ondertekening van het contract betekent de concretisering van de aankoop van uw woning. Het is dus onontbeerlijk om er bijzondere aandacht aan te besteden.

Laten we eraan herinneren dat talrijke documenten doorheen het hele aankoopproces ondertekend moeten worden: bod tot aankoop, verkoopovereenkomst, notariële akte... Een kleine opfrissing van wat de ondertekening ervan inhoudt:

  • Het bod tot aankoop

In tegenstelling tot de aankoopoptie, een document waar langzaamaan van afgestapt wordt, is het bod tot aankoop bindend voor de kandidaat-koper: hij stelt een prijs voor die de koper kan aanvaarden of weigeren binnen een termijn die hem verleend wordt.

Opgelet: in België geldt het bod tot aankoop dat door de verkoper voor akkoord medeondertekend wordt reeds als verkoop!
Dit betekent dat de clausules die niet in het bod opgenomen worden later niet zullen kunnen toegevoegd worden in de overeenkomst of de authentieke akte. Bescherm u dus door er het nodige voorbehoud in op te nemen!
  • De verkoopovereenkomst

Zodra het bod tot aankoop aanvaard wordt door de verkoper kan diens notaris de formaliteiten in gang zetten om de verkoopovereenkomst op te stellen en ze te ondertekenen. Zodra de overeenkomst ondertekend is, mag de verkoper niet langer aan iemand anders verkopen en mag de koper niet meer afzien van zijn aankoop. Om latere discussies te vermijden moet de overeenkomst zodanig opgesteld worden dat alle fundamentele elementen voor het akkoord er op uitputtende wijze in opgenomen worden.

Slechts enkele dagen tussen het bod en de overeenkomst? Fout!
In de praktijk spreken we eerder over 4 weken alvorens de notaris van de verkoper alle nodige documenten en informatie bij elkaar kan krijgen, de overeenkomst kan opstellen en de notarissen en de partijen een datum kunnen overeenkomen om tot de ondertekening over te gaan.
  • De notariële akte of authentieke verkoopakte

De tussenkomst van een notaris, niet zelden die van de koper, is bij wet vereist als garantie voor volledige rechtszekerheid doorheen de hele transactie en ook om de verkoop "tegenwerpelijk" te maken voor derden. Dit wil zeggen dat de verkoop kenbaar moet gemaakt worden aan de administraties, banken en hypotheekkantoren...  De notariële akte vormt de eigendomstitel van de koper.

Tussen complexiteit en constante evolutie
Contracten worden steeds ingewikkelder, meer bepaald door nieuwe normen die in overvloed aanwezig zijn en voortdurend veranderen in de vastgoedsector. En daar stopt het niet bij: de dag van vandaag moet men steeds beter geschoold zijn om alle bijzondere bedingen die in een verkoopovereenkomst opgenomen worden te begrijpen. Tegenover de begrippen urbanisme, PID, BIM of EPB zou een doorsnee koper wel eens het bos niet meer door de bomen kunnen zien...

Een notaris is goed, een raadgever nog beter!
Uw notaris kan u uiteraard toelichtingen geven over de inhoud van het contract dat u zal ondertekenen. Maar opgelet: let erop dat hij het goed waarop de transactie betrekking heeft effectief bezocht heeft of dat hij het werkelijk kent! Alvorens men overgaat tot ondertekening moet men immers rekening houden met de bijzonderheden van het goed dat u wenst aan te kopen en de elementen waarover voorafgaand specifiek onderhandeld werd.
Uit ervaring kunnen wij u aanraden om u zo snel mogelijk te laten bijstaan bij het aankoopproces, en meer bepaald voordat u een bod doet!

BuyerSide heeft de nodige ervaring in huis om al het nodige na te gaan op het gepaste moment, en dit van bij het begin van het aankoopproces. Reken op ons voor een aankoop in alle rust en kalmte!
Bron: notaris.be