Contenu principale

Zou u een woning kopen in de Lijdenswegstraat?

Zou u een woning kopen in de Lijdenswegstraat?

Vandaag kaarten we een onderwerp aan dat nooit tevoren behandeld werd: de impact van straatnamen op de waarde van het goed dat er gelegen is. Adrian Devos, wat is uw standpunt in deze kwestie als specialist inzake advies bij de aankoop van een nieuwe woning ?

"U snijdt daar een onderwerp aan dat ik persoonlijk zeer relevant en belangrijk vindt.

Bij de aanleg van een nieuwe straat wordt er meteen ook een naam aan gegeven die in verband staat met een gebeurtenis, een persoonlijkheid of de onmiddellijke omgeving. Maar soms blijkt het dat, jaren laten, de helden of bezorgdheden van weleer niet meer in de smaak vallen - zelfs ronduit tot ergernis leiden -, zonder dat de straatnaam uiteindelijk veranderd wordt.

Een potentiële koper die eindelijk zijn droompand gevonden heeft, dat gelegen is in de Lijdenswegstraat, in de Noodlottige Rotsstraat, in de Invalidenlaan, in de Kreupelenstraat of op het Martelarenplein, zou vanwege deze weinig verwelkomende namen nog kunnen twijfelen om effectief tot aankoop over te gaan. Voor een atheïst of een niet-katholieke zou het onaangenaam kunnen zijn om in de Naam Jezusstraat te wonen, maar het zou net heel aantrekkelijk zijn voor een geestelijke. Onder de meest aantrekkelijke namen kunnen we de volgende straten en lanen noemen: de Zonder Zorgstraat, de Mooie Horizonstraat, de Schoon Uitzichtlaan, de Zonnelaan, de Vriendschapsstraat en nog vele andere... Straten die vernoemd zijn naar een plaats (Gentsestraat, Brusselbaan, Waversesteenweg) of een artiest of persoonlijkheid (Camille Lemonnierstraat, Sint-Laurensstraat) kunnen als relatief neutraal beschouwd worden, zolang ze maar geen negatieve connotatie oproepen. Dit gezegd zijnde, voor sommige mensen is het een must dat hun goed gelegen is in een straat die hun familienaam draagt!

De straatnaam kan dus van geval tot geval een element zijn dat een neutrale rol speelt, of net een factor van waardering of waardevermindering vormen, net zoals de andere elementen die een invloed hebben op de waarde van een goed (wijk, parkeerplaats op straat, bereikbaarheid, faciliteiten, ...). "

Zou, volgens u, de venale waarde van eenzelfde goed verschillen of het nu gelegen is in de Gestichtstraat of in de Schoon Uitzichtlaan?

"Voor mij is het antwoord 'ja', zelfs al heeft de straatnaam in het algemeen een geringe invloed op de algemene venale waarde van een goed. Terwijl een goed gelegen in de Gestichtstraat allicht een waardevermindering zal kennen, zal de waarde van het goed in de Schoon Uitzichtlaan stijgen door het element van waardering dat in de straatnaam zit. Naargelang de straatnaam zal het element dat leidt tot waardering of waardevermindering een grotere of minder grote impact hebben op de waarde van het goed.

Uiteraard zal het belang van de straatnaam erg afhangen van persoon tot persoon, maar het is een niet te verwaarlozen feit dat het voor sommigen een factor kan zijn die een aankoop in de weg staat. Een straatnaam kan met andere woorden een doorslaggevend criterium worden, net zoals het aantal kamers of het feit of het goed over een terras of een tuin beschikt.  Op economisch vlak betekent dit dat de "vraag" naar woningen die gelegen zijn in dergelijke straten lager is dan de "vraag" naar gelijkaardige goederen in andere straten, wat dus een lagere "prijs" betekent en een constant "aanbod".

Men mag ook niet uit het oog verliezen dat sommige straten van naam veranderen met de loop der tijd. Zou het geen meerwaarde betekenen voor buurtbewoneres en de gemeente/regio mochten sommige straatnamen simpelweg veranderd worden? Ik laat deze kwestie open...

Het is tenslotte niet omdat u een goed gevonden heeft in de Zonder Zorgstraat, dat u geen beroep meer hoeft te doen op BuyerSide om na te gaan of het goed effectief vrij van zorgen is. " (lacht)

Adrian Devos, Co-founder & Managing Director BuyerSide